Odbojne ograde

Odbojna ograda, kao jedan od elemenata u saobraćaju, predstavlja konstrukciju koja se postavlja na svim mjestima  duž puta na kojima  može doći do nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila pri kojem se može ugroziti sigurnost putnika u vozilu, te ostalih učesnika u saobraćaju. Izgradnjom savremenih saobraćajnica omogućava se brže kretanje vozila, istovremeno mora se omogučiti  i maksimalna sigurnost u saobraćaju.  Jedan od važnih elemenata koji utiču na sigurnost saobraćajnice je upravo odbojna ograda.
Elementi odbojne ograde su:
Plašt - element koji se dobija profilisanjem čeličnog lima odgovarajućih karakteristika. Najčešći profili koji se proizvode su tip A i tip B.
Stub – element izrađen čeličnog lima ili nekog drugog odgovarajućeg materijala koji osigurava nošenje plašta.
Distancer- koji ima svrhu ostvarivanja krute veze između plašta i stuba. Izrađuje se od čeličnog lima.
Završni elementi-posebno oblikovani dijelovi koji se potavljaju na početku odnosno na završetku odbojne ograde s ciljem da ublaže posljedice nalijetanja vozila na ogradu.
Retroreflektujuća tijela (katadiopteri)- služe kao element  vođenja vozačima pri vožnji.
Vijci i navrtke – pravilnim odabirom vijaka znatno se utiče na kvalitet konstrukcije odbojne ograde.

TIPOVI ODBOJNIH OGRADA

JEDNOSTRANA OGRADA - JO je najjednostavniji oblik odbojne ograde . Plašt je direktno vezan za stubove koji mogu biti na rastojanju 4m ,2m,1,33m, te presjeka U,C,I.
U našem asortimanu imamo ogradu sa razmakom stubova na 4 m, koja je specijalno konstruisana za nivo zadržavanja N2  sa radnom širinom W5 u skladu sa zahtjevima standardom EN1317.
JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA – JDO je ograda koja sadrži distancere. Plašt je preko distancera povezan sa stubom koji može biti postavljen na 4m,2m,1,33m. U našem asortimanu imamo ogradu koja je specijalno konstruisana za nivo zadržavanja H1 sa radnom širinom W5 i ogradu H2 sa radnom širinom W6, a sve skladu sa zahtjevima standarda EN 1317.
DVOSTRANA DISTANTNA OGRADA – DDO  je ograda sa plaštovima na obje strane koji su povezani stubovima na razmaku 4m,2m,1,33m
JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA NA OBJEKTU - JDOO je ograda koja se montira na objektu sa stubovima sa anker pločom koji se pričvršćuju za betonsku podlogu pomoću odgovarajućih anker vijaka.

top